Cổ đông

 1 2 
Xem Dowload

Biên Bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông tài khóa năm 2017

Resolution Meeting of Shareholders Extraordinary 2018

Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường 2018

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông tài khóa năm 2016

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông tài khóa năm 2015

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông tài khóa năm 2014

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông tài khóa năm 2013

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông tài khóa năm 2012