Lịch sử hình thành

Giai đoạn 1990-1999:

- Năm 1990: Thành lập Xí Nghiệp Mỹ Phẩm Sài Gòn, tiền thân là hãng nuớc hoa Imortel truớc năm 1975.
- Năm 1992: Xí Nghiệp Mỹ Phẩm Sài Gòn đuợc chuyển thành Công ty Mỹ Phẩm Sài Gòn.

Giai đoạn 1999 - đến nay:

- Năm 1999: Trở thành Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn theo Quyết định số 1135/QĐ-Ttg ngày 07/12/1999 của Thủ Tuớng Chính Phủ.
- Năm 2001 - 2003: Triển khai và áp dụng thành công ISO 9001:2000 vào công tác quản trị hệ thống.
- Năm 2003 - 2005: Đầu tư nhà máy sản xuất mới tại  KCN Cát Lái 2, Quận 2, Tp.HCM
- Năm 2005: Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000
- Năm 2006: Khánh thành nhà máy, di dời toàn bộ 03 nhà xuởng co về nhà máy mới hoạt động.
- Năm 2007: Chính thức trở thành công ty đại chúng, công bố thông tin theo quy định.
- Năm 2009: Xây dựng hệ thống phân phối và xây dựng thương hiệu
- Năm 2010 - 2011: Đuợc chứng nhận CGMP ASEAN. Nhận chứng chỉ ISO 9001 : 2008